Başlangıç / Genel / KÜRDİSTAN ULEMA,MEŞAYİH,RÜESA VE EFRADINA MEŞRUTİYETE DAİR TELKİNATDIR

KÜRDİSTAN ULEMA,MEŞAYİH,RÜESA VE EFRADINA MEŞRUTİYETE DAİR TELKİNATDIR

Ey verese-i enbiya ulemâ ve meşayih-i Ekrad!..
Merkezde olduğum için size tenbih ediyorum ki; bu zaman-ı ahirde fikr-i istibdadın sehab-ı muzlimi, şems-i İslâmiyetin ulvîyet ve hüsn-ü hakikisini enzardan setr etmişti.
Hatta âdetâ İslâmiyet, ecnebîlerin nazarında mâni-i terakki ve adâlet ve hürriyet gibi imiş…
Hâşâ sümme hâşâ!…
Zira sadr-ı evvelin (bâhusus o zamanda) hürriyet ve müsâvât ve adâletleri bürhan-ı bâhirdir ki; Şerîat-ı Garra (ibadetteki müsâvât bunu te’yid ediyor) hürriyet-i hakkı ve adalet ve müsâvât-ı hukukun cemî’i revabıt ve levazımatıyla câmi’dir.
Zîrâ Şeriat, Kelâm-ı Ezelîden geldiğinden ebede gidecektir.
Nasıl enbiyalar vahiy ile kavaidi te’sis ve müçtehidîn içtihad ile ahkâmı istinbat…
Siz de ilcaât-ı zamana o ahkâm-ı âdileyi tevfîk ve tatbik ediniz!

 
Ey secaat-nihâd rüesa-yı Ekrâd!..
Şimdiye kadar padişaha iktida ettiniz ki; milletin vahşetinden dolayı tedennî ve inkirazın mahkumu olan kuvvet ve cebri millette isti’mâl lüzum gördünüz.
Şimdi de pâdişah yine size imamdır.
İktida ediniz ki; o ömr-ü ebediye mazhar olan mârifet ve adaleti ile milletini idare edecek…
Siz de öyle yapınız.
Tâ ki, necat bulasınız.
Kuvvet ve cebr yerine akıl ve adaleti isti’mal ediniz!..
Tahvif yerinde muhabbeti ikame ediniz, tâ riyasetiniz berdevam olsun.

 

Mâhâsıl:
Efendimiz o kadar haşmetli ağalık kürkünü milletine bağışladı, siz de o eski ve köhnelenmiş ağalık abasını bir hulle-yi adâlete tebdil ediniz.
Ey bağlı arslanlar gibi efrad-ı Ekrâd !.. Şimdiye kadar iki cihetle esir idiniz.
Biri hükûmet-i müstebidenin tekalif-i zâlimanesiyle.. Diğeri bazı zâlimlerin gasp ve garet tecavüzatıyla…
Şimdi bu inkılâb-ı azîmden sonra âzadesiniz.
Her biriniz âleminizde hükûmet-i meşruta-i meşru’anın tekâlif-i âdilânesine itaât; ve hukuk-u gayre men’-i tecâvüz şartıyla birer pâdişah gibisiniz!..
Bu saltanat-ı şahsiyeyi muhafaza, teşebbüs-ü şahsi ile ellerinizden geldiği kadar bu ittihad-ı millete ve meşrutiyete her cihetle hizmet ediniz!..
Zîrâ bizim, belki umum millet-i İslâmın ve mutlak Osmanlıların necat ve hayatı bu ittihad-ı milletle kaimdir.

 
Ey umum Ekrâd!
Gözünüzü açınız, sabah geldi.
Ve müteyakkız olunuz.
Sizin ihtilâf ve vahşetinizden efkâr-ı fâside sâhibi istifâde etmesin.
Bu şanlı olan ittihad-ı milleti fena bir hastalığa hedef etmesinler.
Zîrâ o vakit bütün millet ve İslâmiyet size davacı olacaktır.
Zaman size sille vurmakla o ihtilâf ve keşmekeşi atacaktır…
Nâmusunuzu isterseniz, tokat yemeden atınız!..
Bunu da muhakkak bilin; Her tarafa hücum eden medeniyete karşı vahşetinizi muhafaza edemezsiniz.
Bu “vahşet” lafzından darılmayınız.
Zîrâ evvel nefsime söylüyorum…
Hem de kabahat hükümetindir.
İstediğim nokta, Kürdlük nâmûs ve haysiyetini muhafaza ve yiğit, kahraman Arnavutlara meşrutiyet ve adalete hizmet ile iktida ediniz.
Bu hâl-ı hazır, saadetimize herkesten ziyade hizmet edecektir.
Çünkü herkesten ziyade istibdattan biz zarar görmüşüz.
Güya bizden darılmıştılar.
Mâzi tarafına bizi sevk ediyorlardı.
Beşaret ediyorum ki, yakın zamanda umum Kürdistanda medaris-i münderiseyi ihya ve olmayan yerlerde de medaris te’sis edilecektir.

Vesselâm…

 

Sözlük:

Meşayih-i Ekrad:Kürd Şeyhleri                                            İktida:Uymak,tabi olmak

İsti’mâl:Kullanmak                                                                  Verese-i enbiya:Peygamberlerin varisleri

Setr:Örtme                                                                                 İnkılâb-ı azîm:Büyük değişim

Müsâvât:Denklik,eşitlik                                                          Revabıt:Rabıtalar,bağlılıklar

Kavaid:Kaideler,hareket programları                                   Ahkâm:Hükümler

İstinbat:Bir söz veya bir işten gizli manayı meydana koymak

Tedennî:Gerileme,aşağı düşme                                               Beşaret:Müjde

İnkiraz:Sönme,son bulma                                                        Tahvif:Korkutmak

İttihad:Birleşme                                                                          Medaris-i münderise:Yıkılıp giden medreseler

 

 

 

İlginizi Çekebilir

Der Tagesspiegel: Kürdistan, Alevistan, Sünnistan kurulsun

Alman Der Tagesspiegel Gazetesi, Suriye’de ateşkesin sonuçsuz kalmasının ardından “Doğu’da bir Kürd devleti, Batı’da Esad …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir