Başlangıç / Sürmanşet / Kürdler Neye Muhtaç? (2)

Kürdler Neye Muhtaç? (2)

On beş senedir ki düşündüğüm ihtiyacat arasında iki noktayı hedef-i maksad etmiştim.

Bu ikiden maada Kürdistan’ın istikbalini temin edecek vesaiti görmedim.

Birincisi:

İttihad-ı milli

İkincisi:

Ulûm-u diniye ile beraber, fünun-u lazıme-i medeniyeyi tamim etmektir ki esası ve medresesi aşiret alaylarıdır.

Bu sırra istinaden bilâperva diyorum:

Aşairde asker olmayanları da onlar gibi asakir-i milliye yapmalı; tâ ki şua-ı elektrikiye gibi olan askerlik, o aşair-i muhtelife-i mütecavire meyanında bir münasebet-i kimyeviye gibi peyda ederek imtizac-ı efkâr ve irsal ile onların cevherlerini ve kıymet-i hakikiyelerini izhar etsin.

Ziya-i maarif ve Kürdlerin hararetli kuvvetlerini tevlid edebilsin.

Zira bedevilik, asabîlik, hükûmetsizlik, netice-i zulm-ü hükûmet olan fakr u zaruret ilcaatıyla, ağraz tesadüm eder.
Sada-yı mevt gibi daima merkeze şikâyetler aks-endaz olduğundan, hükûmetin lutfuna bedel sillesine istihkak ve rakiplerin de şematetli a’dâ aks-i sadası gibi ehl-i hamiyetin kafalarında nara vurarak kuvve-i maneviyelerini meyusiyet darbesiyle mağlub ve ehl-i basireti dağdar ediyor.

Hem de dört yüz bin (400.000) kahraman ve muharip bir kuvve-i cesimeye malik iken ihtilâf-ı dahiliden mahvolduğu gibi, ihtilâftan tevellüd eden şurişle merhamet-i pederaneye bedel buğz-u zalimaneyi davet ediyor.

Hem de medeniyetin ruh-u hayatı olan fünun ve maarif-i cedidesinden Kürdler nefret etmişler.

 1. Zahiren ecanibten geldiğinden
 2. Bazı mesail-i fenniye, bazı hikâyat-ı İslâmiye ve bazı teşebbühat ile -ki avam-ı nâs sathî olarak akide ve hakikat telâkki etmişlerdir müsademat ve münakazatlarından,
 3. Ve her kemalin madeni bildikleri medarisin usûlüne muhalefetten,
 4. Ve bazı ehl-i mektebe, İslâmiyeti yalnız zevahir ve taklidî olarak bir akide-i tıflâne ile fünunumuza kesbettiği meleke-i feylesofaneye karşı muhakeme ve mukabele etmekle vadi-i evham ve şukûka düştüklerinden Kürdler maarif-i cedideden gayet ürküyorlar.

Bunun çare-i yegânesi, aşiret alaylılık ve askerlik bab-ı âlisi ile mekâtib ve maarifi içlerine idhal ve maden-i saadetleri olan medaris-i münderiseyi ihya ile ulûm-u diniye ile beraber fünun-u lazime-i medeniyeyi Kürd uleması tedris etmektir.

Hülâsatü’l-kelâm:

Her milletin, lâsiyyema, Kürdlerin hablü’l metini ve unsur-u hayatı olan ittihad, eğer bir kasır olsa, aşiret alayları ve her ünvana galebe çalan askerlik esaslı ve uzun bir temel ve muhkem bir tavan olacaktır.

Ve o kasr-ı ittihad ve ittifakı ziyalandıran veyahut o hayat-ı akvamın deveran-ı dem yerine geçen havagazı menbaı gibi olan maarife aşiret alayları gayet müşaşa bir medrese-i fünun ve cesim bir fabrika-i sanayi olacaktır.

Üstad-ı hükûmet, alayların istidadına göre iyi bir ders-i intizam verse feni’me’l-matlub.

Vesselâm.

Said-i Kurdî

Sözlük

 • İhtiyacat:İhtiyaçlar
 • Maada:Başka
 • Vesait:Vasıta
 • İttihadi Milli:Milli birlik
 • Fünun-u lazıme-i medeniye:Medeniyet için gerekli olan fen bilimleri
 • İstinaden:Dayanarak
 • Aşair:Aşiretler
 • Asakir-i Milli:Milli askerler
 • Tevlid:Doğurma,sebep olma
 • Şematet:Kuru gürültü,şamata
 • Ecanib:Ecnebi,yabancı
 • Meyusiyet:Ümitsizlik
 • Teşebbühat:Benzetmeler
 • Ağraz:Garazkar,kasten kötülük yapanlar
 • Sathi:Yüzeysel
 • Medaris:Medrese
 • Maarifi cedide:Modern İlimler
 • Lasiyyema:Özellikle
 • Hablü’l metin:Sağlam ip
 • İttihad:Birleşme

İlginizi Çekebilir

Hurşit Külter’den açıklama

Hurşit Külter, halkın yoğun tepkisinden dolayı kendisinin gözaltında infaz edilmediğini söyledi 27 Mayıs 2016’dan bu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir