Başlangıç / Sürmanşet / KÜRD’LER NEYE MUHTAÇTIR?

KÜRD’LER NEYE MUHTAÇTIR?

Millet-i Osmaniye meyanında mühim bir unsur teşkil eden Kürdistan ahâlisinin ahvâli hükümetçe ma’lûm ise de, hizmet-i mukaddese-i ilmiyeye dair bâzı metalibatı arz etmeğe müsaade dilerim.

 
Şu cihan-ı medeniyette ve şu asr-ı terakki ve müsabakatta sair ihvan gibi yekâheng-i terakki olmak için, himmet-i hükûmetle Kürdistanın kasaba ve kurasında mekatib te’sis ve inşa’ buyurulmuş olduğu ayn-ı şükranla meşhûd ise de, bundan yalnız lisan-ı Türkîye âşina etfal istifade ediyor.

 
-Lisana âşina olmayan evlâd-ı Ekrad yalnız medaris-i ilmiyeyi mâden-i kemâlat bilmeleri ve mekatib muallimlerinin lisan-ı mahalliye adem-i vukufiyetleri cihetiyle maariften mahrum kalmaktadır.Bu ise; vahşeti, keşmekeşi, dolayısıyla garbın şematetini davet ediyor.

 
– Hem de ahalinin vahşet ve taklid, hâl-i ibtidaisinde kalmaları cihetiyle evham ve şükûkun te’siratına hedef oluyor.

 
– Eskiden beri herbir vecihle Ekradın madûnunda bulunanlar, bu gün onların hâl-ı tevakkufta kalmalarından istifade ediyor.
Bu ise ehl-i hamiyyeti düşündürüyor ve bu üç nokta Kürtler için müstakbelde bir darbe-i müthişe hazırlıyor gibi ehl-i bâsîreti dağdar etmiştir.

 

Bunun Çaresi:
Numune-i imtisal ve sebeb-i teşvik ve terğib olmak için, Kürdistanın nukat-ı muhtelifesinden;

Biri: Ertûşî aşâiri merkezi olan Beytüşşebab cihetinde…

Diğeri: Motkân, Belkân, Sason vasatında…

Biri de: Sipkân ve Hayderan vasatında olan nefs-i Van’da; Medrese nâm-ı me’lûfiyle ulûm-u dîniye ve fünûn-u lâzime ile beraber hiç olmazsa, ellişer talebe bulunmak ve oraca medar-ı maişetleri hükûmet-i seniyece tesvîd edilmek üzere üç dâr-üt talim te’sis edilmelidir.

 

Bazı medarisin dahi ihyası, maddî ve mânevî Kürdistanın hayat-ı istikbâliyesini te’min eden esbâb-ı mühimmesindendir.
Bununla maarifin temeli teessüs eder.

 
Ve bu mebde-i teesüsten ittihad takarrur edecek; ihtilâf-ı dâhilîden dolayı mahvolan kuvve-i cesimeyi hükümetin eline vermekle, harice sarf ettirmek için hakkıyla müstehak-ı adâlet ve kâbil-i medeniyet oldukları gibi..

 
Cevher-i fıtrîlerini göstereceklerdir.

 

Molla Said-i Meşhur

Şark ve Kürdistan Gazetesi Sayı: 119 Teşrin-i Sani 1324 / 3 Aralık 1908 / İstanbul

 

Sözlük:

Ahvâl:Haller,vaziyetler

Metalibat:Talepler

Terakki:İlerleme

Sair:Diğer

İhvan:Kardeş

Himmet:Gayret

Mekatib:Mektepler

Etfal:Çocuk

Evlad-ı Ekrad:Kürd Evlatları

Adem-i Vukufiyet:Vakıf olmama

Maarif:Eğitim

Madûn:Geri

Hâl-i tevakkuf:Duraklama hali

Medaris:Medreseler

Esbab-ı mühimme:Mühim sebepler

Takarrur etme:Gerçekleşme

 

 

 

İlginizi Çekebilir

Demirtaş’a hakaret eden AKP’li Kocabıyık Meclis’te protesto edildi

  TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun bugün gerçekleşen toplantısında, Halkların Demokratik Partisi (HDP) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir