Güncel

Piyasadan haberler

BRKSN… Yönetim Kurulmuzun 01.11.2021 Tarihli 2021-14 Sayılı Kararına istinaden, “Şirket Yönetim Kurulu, 2 Haziran 2021 tarihinde yaptığı toplantıda ” Artan talepleri karşılamak ve fabrika alanlarının daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla Ayazpaşa Mah.Çayla Köyü Yolu Bağlar Meşeliği mevkii Saray/ Tekirdağ adresinde bulunan fabrikamıza 1600 m2 Kapalı alanlı ek bina yapılmasına, yine Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde N11 112 Ada 5. Parsel Bozüyük/Bilecik adresinde bulunan fabrikamıza 960 m2 Kapalı alanlı ek bina yapılmasına karar vermis ve buna ilişkin duyurusunu aynı gün KAP ‘ ta yayımlamıştır. Bahse konu ek binalardan “Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde N11 112 Ada 5. Parsel Bozüyük/Bilecik adresinde bulunan fabrikamıza 960 m2 Kapalı alanlı ek bina yapımı tamamlanmıştır. Diğer taraftan, Ayazpaşa Mah.Çayla Köyü Yolu Bağlar Meşeliği mevkii Saray/ Tekirdağ adresinde bulunan fabrikamıza yapılması planlanan ek bina projesi ise atıl alanların daha etkin kullanımı ve mamul istilfleme şeklinin değiştirilmesi ile fabrika daha fonksiyonel kullanımı sağlamıştır. Bu şekli ile kullanım alanlarının verimliliği gözlemlenerek, söz konusu ek binanın yapımı, 2022 yılı Mart ayında yeniden değerlendirilecektir.

DESA… Verimlilik odaklı çalışma prensipleri doğrultusunda, Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi, Fatih Cad. N1 Mağaza N50 Acıbadem/Kadıköy /İstanbul (3307626089) Adresindeki Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi Desa Ünvanlı Şubemizin Kapatılmasına karar verilmiştir.

DGGYO… 23.02.2021 tarihli ÖDA güncellemesi ile duyurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanarak kesinleşmiş ve 12 Mart 2014 tarihinde askıya çıkarılmış olan 1/5.000 ölçekli Maslak ve Çevresi Nazım İmar Planına karşı Şirketçe yapılan itiraz ve düzeltme talebinin reddi sonrasında, söz konusu imar planının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle İstanbul 2 İdare Mahkemesinde açılan davada, davanın reddine dair karar 29.02.2016 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. İstanbul 2 İdare Mahkemesi’nin kararına karşı temyiz yoluna başvurulmuş olup, Danıştay 6. Dairesi Başkanlığı’nın 23.02.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen kararına göre ise, temyiz talebi reddedilmiş ve İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin kararının onanmasına karar verildiği, yasal süresi içinde karar düzeltme yoluna başvurulduğu bildirilmişti. 01.11.2021 tarihinde tarafımızca tebellüğ edilen, Danıştay 6. Dairesi’nin 2021/5461 E. 2021/10533 K. Sayılı kararı ile karar düzeltme istemin reddine karar verilmiş olup, hukuki süreç tamamlanmıştır.

DIRIT… Halk Bankası ile yapılan kredi yapılandırması için 1.taksit ödemesi olan 500.000 TL, Genel Kurul da oy yeterliliği sağlanamadığından yönetim kurulu seçimi yapılamadığından yeni yatırımcı tarafından ödemesi yapılamamıştır. Yatırımcı, 15/KASIM/2021 tarihinde yapılacak Genel Kurul’a kadar yatırımları askıya almışlardır. Yatırımcı nisab yetersizliğinden ertelenen ilk genel kurula kadar 11.500.000 TL yatırım yap mistir.

DIRIT… Şirket hakkında Telegram isimli sosyal medya platformunda manipülatif gruplar kuran ve küçük yatırımcıları yanıltan Aykut Özkan, Murat Zorlu, Ihan Aslan hakkında ilgili kamu otoritesine şikayet ve inceleme yapılması talebinde bulunulacaktır, Telegram gruplarında bu faaliyetlere katılanlar hakkında soruşturmanın derinleştirilmesine donuk deliller bu dosyaya eklenmiştir.

DURDO… Şirket, 11.08.2021 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu kararına istinaden, Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. ‘nin %100 sermayedar olacağı, AVANTGARDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KAĞITÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ‘nin kuruluşuna ait Ticaret Sicil işlemleri tamamlanmış olup, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 27.10.2021 tarihinde tescil işlemi gerçekleşmiştir.

 EKGYO… Şirket projelerinden İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Büyükyalı İstanbul)’nin Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek-14 No.lu Protokol ile 1.568.800.000 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 2.212.767.466,44 TL’ye yükselmiştir. EKGYO… Şirket mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Kirazlıdere Mahallesi 564 Ada 1 Parselde yer alan 226 adet konut ve 6 adet ticari üniteden oluşan toplam 232 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 27.10.2021 tarihinde alınmıştır.

GENTS… 06/04/2021 Tarihli Özel Durum açıklamamızda bahsi geçen MDF ve Yonga Levha pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında Rekabet Kurumu tarafından 4054 sayılı kanunun 4 – 6 maddelerini ihlal ettikleri gerekçesi ile yürütülen soruşturma kapsamında şirkete 3.351.934,71 TL idari para ceası uygulanmasını içeren gerekçeli karar tarafımıza 28/10/2021 tarihinde tebliğ edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu tebliğden itibaren 60 gün içinde idari para cezası tutarının indirimden yararlanarak dörtte üçünün peşin ödenmesi veya bir yıl içinde dört taksit halinde ödenmesi ve devamında kanuni itiraz yoluna başvurma konularını değerlendirecektir.

EKGYO… Şirket projelerinden İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yedikule Mahallesinde yapımı devam eden “İstanbul Fatih Yedikule Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” (Cer İstanbul ) kapsamında, 2384 Ada 7 Parselde yer alan A1,A2,A3,B ile C Bloklarda revizyona gidilmiş 125 olan Apart Ünite sayısı 75 adet ve 2 adet olan ticari ünite sayısı değişmeyecek şekilde toplam 77 adet bağımsız bölüme ait Tadilat Yapı Ruhsatları 26.10.2021 tarihinde alınmış, Proje kapsamında 169 olan toplam bağımsız bölüm sayısı 119 adet olmuştur.

 ITTFH, ADESE… Yönetim Kurulunun 01.06.2021 tarihli toplantısında alınan, bağlı ortaklık İmaş Makina Sanayi A.Ş. sermayesinde sahip olunan beheri 1,0-TL olan 3.000.000 adet payın Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan 15.02.2021 tarihli değerleme raporunda belirlenen 485.625.218-TL toplam piyasa değeri üzerinden hesaplanan 48.562.522-TL bedel karşılığı Noya Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye ( Alıcı ) satılması kararına ilişkin olarak; Alıcı tarafından Şirkete 01.11.2021 ( Bugün )tarihi itibarı ile 48.562.522-TL hisse devir bedeli ve KDV dahil 1.439.834-TL vadeli ödemelerin 01.06.2021 tarihinden ödeme gününe kadar olan vade farkları tutarı olmak üzere toplam 50.002.356-TL ödemede bulunulduğu ve 01.06.2021 tarihli pay devir sözleşmesinin şartları sağlanmış olduğu için, İmaş Makina Sanayi A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin %10’una isabet eden 3.000.000 adet payın Alıcıya devri işlemi tamamlanmıştır. Pay devri sonrası bağlı ortaklık İmaş Makina’nın 30.000.000-TL çıkarılmış sermayesinde Şirketin payı 21.805.980-TL (%72,69), bağlı ortaklık Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ‘ nin payı 5.194.020-TL (%17,31) ve Noya Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘ nin payı 3.000.000-TL (%10) olarak gerçekleşmiştir. KATMR… Şirket bir Afrika ülkesiyle muhtelif zırhlı savunma sanayii araçları için $ 6.320.000 (AltıMilyonÜçYüzYirmiDolar) tutarında ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Siparişler 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

KZBGY… Şirketin Marmaris’te yürüttüğü “Kızılbük Wellness Resort” projemizde bulunan devremülk ünitelerin ön satış işlemleri kapsamında 01 Ekim – 31 Ekim 2021 tarihleri arasında müşterilerle 632 adet devre satış sözleşmesi imzalanmış, bu sözleşmelerin toplam ön satış bedeli 60.644.642 TL olarak gerçekleşmiştir.

MGROS… Şirketin 21.10.2021 tarihli özel durum açıklamasında, müşterilerin online perakendeciliğin gıda ve benzeri iş kollarındaki değişen ve çeşitlenen taleplerine daha iyi cevap verebilmek ve Şirketin online kanallarının gelişimini hızlandırabilmek için, söz konusu iş kollarının ayrı bir şirket yapısı altında geliştirilmesine karar verildiği, bu kapsamda Şirketin %100 bağlı ortaklığı olacak yeni bir şirket kurulacağı ve söz konusu şirketin nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi 10.000.000 TL olacağı duyurulmuştu. Söz konusu şirket, “Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş.” unvanı ile kurulmuş olup 27.10.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

NIBAS, CEMAS… Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.’nin Kırşehir’deki fabrika tesislerinin bulunduğu arazi üzerinde yaptırmak istediği talaşlı imalat ve CNC binası hafriyat, temel imalatları ve prefabrik işlerinin 2.541.459 TL, modelhane binası hafriyat, temel imalatları ve prefabrik işlerinin 2.839.920 TL, modelhane binası hafriyat, temel imalatları ve prefabrik işlerinin 2.839.920 TL, katoferez binası hafriyat, temel imalatları ve prefabrik işlerinin 1.159.120 TL olmak üzere toplam 6.540.499 TL bedelle Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 18.10.2021 tarihli değerleme raporuna uygun olarak Şirket tarafından yapılmasına Yönetim Kurulu tarafından (bağımsız üyeler dahil) oy birliği ile karar verilmiştir.

RALYH… Şirket Yönetim Kurulu’nun 01.11.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantı neticesinde, enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere 5.000.000 TL sermayeli RAL ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı yeni bir şirketin kurulmasına, kurulacak şirketin işlemlerinin yürütülmesi için resmi makam ve mercilerden gerekli izinlerin alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

RYSAS… Şirketin 06/10/2021 tarih ve 612 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu’nun II18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2021 yılı sonunda dolacağından, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Payların Nevi” başlıklı 6.maddesinin ekteki şekilde revize edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru neticesinde; Kurul tarafından iletilen 08/10/2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-11599 sayılı yazısı ile 6 ay içinde Şirket Genel Kurulu tarafından karara bağlanması koşulunda uygun görüldüğü Şirkete bildirilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08/10/2021 tarih ve E-29833736- 110.04.04-11599 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333.maddesi hükmü gereğince, T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan 22/10/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068403600 sayılı yazısı ile gerekli izin alınmıştır.

VERTU, VERUS… Bağlı ortaklık Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.’nin %19,50 oranında iştiraki olan Enda Yönetim Kurulu’nun 01.11.2021 tarihli (bugün) toplantısında, şirket pay sahibi sayısının beş yüzü aşmış olması nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) “Halka açık ortaklık statüsünün kazanılması” başlıklı 16. maddesi kapsamında, halka açıklık ortaklık hükümlerine tabi hale gelmiş sayılacak olmasından dolayı, Sermaye Piyasası Kurulu’na yasal süresi içerisinde bildirim yapılmasına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda, Enda Enerji Holding A.Ş.’nin ortak sayısının 500’ü aştığı ve halka açık ortaklık statüsünde olduğu hususu Enda şirket kayıtlarına da işlenmek suretiyle doğrudan Enda Yönetim Kurulu tarafından da tespit olunmuştur.

YGGYO… Şirketin mülkiyetinde bulunan Ankamall AVM’nin yönetim firması Ece Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. ile sözleşme 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sonlandırılmıştır. Şirketin avm işletmeciliği yapmak amacıyla kurulacak olan “Profam Gayrimenkul Yönetimi A.Ş. ” unvanlı şirkete 100.000 TL sermaye payı ile tek kurucu ortak olarak katılmasına karar verilmiştir. Profam Gayrimenkul Yönetimi A.Ş. ile kuruluş işlemlerini takiben Ankamall AVM’nin yönetimi için sözleşme yapılacaktır.

SISE… Rekabet Kurulu, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ile iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ hakkında yürütülen ön araştırmanın, sunulan taahhütlerin rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle sonlandırıldığını açıkladı. Rekabet Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ile iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 40. maddesi uyarınca yürütülen ön araştırma süreci devam ederken teşebbüsler tarafından dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik olarak taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulunulması üzerine gerçekleştirilen taahhüt görüşmeleri sonucunda anılan taraflarca kapsamlı bir taahhüt paketi sunulmuştur. 21.10.2021 tarihinde Rekabet Kurulu tarafından dosyanın müzakeresi sonucunda sunulan taahhütlerin rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle ilgili taahhüt paketi bağlayıcı hale getirilerek ön araştırmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu