Güncel

Piyasadan haberler

AKSEN… Aksa Enerji Üretim A.Ş’nin %100 oranındaki bağlı ortaklığı “Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş.”, ithalatçı tarafıyla imzaladığı anlaşma kapsamında, Türkiye-Irak enerji iletim hattı üzerinden Irak’a 150 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı faaliyetlerini 24 Ocak 2021’den bu yana sürdürmektedir. Anlaşma kapsamında ihracatın 2 yıl süreyle uzatımı için EPDK’ya başvuruda bulunulmuştur.

AKSEN… 2 Kasım 2021 tarihi itibarıyla Mali Enerji Santrali’nde 20 MW’lık ek kapasitenin tamamı devreye alınmış olup, kurulu güç 60 MW’a ulaşmıştır. Böylelikle Aksa Enerji’nin toplam kurulu gücü 1.966 MW’a yükselmiştir.

ALMAD… Şirket, son zamanlarda çok yükselen kömür fiyatları nedeniyle Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde bulunan Sicil:30527 ruhsat nolu Kömür Maden Sahasındaki kömürü en hızlı şekilde kazanmak için Batı Trakya Madencilik A.Ş. ve Çan 2 Trakya Kömür Maden A.Ş. ile kömürün çıkarılması için tüm imkanlarını seferber edecek şekilde 01.11.2021 tarihinde Çerçeve Anlaşması imzalamıştır. Şirket ve diğer taraflar arasında imzalanan anlaşma, özellikle ithal kömür fiyatlarındaki olağandışı fiyat artışları nedeniyle doğan, ithal kömür termik santrallerinin, sanayi ve perakende sektörünün kömür ihtiyacına hızlı şekilde cevap verebilmek amacıyla akdedilmiştir. Açıklamalar çerçevesinde, bu anlaşma Kömür fiyatlarındaki artış ve Çan 2 Termik A.Ş.’nin %100 iştiraki olan Çan 2 Trakya Kömür Maden A.Ş.’nin madencilik konusundaki tecrübesinden faydalanarak maden işletmesini daha iyi şekilde yerine getirmek amacıyla Kömür Sahasının işletmesinin yapılmasına ve taraflarca kömür sahasının işletilmesine ilişkindir. Ayrıca iş bu sözleşme ile taraflar Trakya Bölgesindeki ilave Kömür madenciliğini stratejik olarak beraber değerlendirecektir.

CMENT… 13 Ekim 2021 tarihli Pay Devri Talebinin Uygun Bulunması hakkındaki Özel Durum Açıklaması’nda da belirtilmiş olduğu üzere, Şirket Yönetim Kurulu, 16 Temmuz 2021 tarihli toplantısında aldığı karar doğrultusunda Ege Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin paylarının tamamının satın alınmasına ilişkin değerleme çalışmalarının başlatılmasına karar verilmişti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ege Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin toplam 4.200.000-TL (Dört Milyon İki Yüz Bin Türk Lirası) nominal değerindeki nama yazılı paylarının satın alınmasına, satın almaya ilişkin Hisse Senedi Alım Sözleşmesi’nin imzalanması ve gerekli işlemlerin yürütülmesi için Mevlüt Cenker Mirzaoğlu ve Ercan Karaismailoğlu’na yetki verilmesine karar verilmiştir. Gerçekleşen satın alma bedeli, sözleşmenin imzalanmasını müteakip bilahare kamuya açıklanacaktır.

EMKEL… Şirketin 27.10.2021 tarihli açıklamasında yer alan 527588 nolu 26.320.000 TL tutarlı yatırım teşvik belgesine ilişkin olarak, yatırımcılardan ve diğer paydaşlardan gelen dönüşler sonrasında, yatırım teşvik belgesine konu olan ve gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar hakkında ek bir bilgilendirme yapmanın uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda, -Öncelikle “Yapılmakta Olan Yatırımlar”da takip edilen %60 tamamlanma oranına sahip Yağ Dolum Tesisi tamamlanacaktır. -Giriş Kalite Kontrolü güçlendirecek yenilenmiş teknolojide ve daha hassas test ekipmanları ve dedektörler alınacaktır. -Kapasiteyi arttırmak amacıyla transformatör üretiminde sarım sürecindeki otomasyon geliştirilecektir. -Özellikle Kaplin Kapasitör ürününün otomasyonunu arttırıcı makina ve ekipmanları alınacaktır. -Üretimi hızlandırmak ve maliyetlerin azaltılması amacıyla Etiket basım ve diğer dış alımları iç üretime entegre etmek amaçlı makinalar alınacaktır. -Kampüs güvenliği amaçlı kameralar arttırılacak, geçiş güvenliği kapı sistemi kurulacaktır. Söz konusu yatırımların 24 ay içerisinde tamamlanması, bu yatırımların sonucunda 5 yıl içerisinde yapılan yatırımın geri dönüşünün sağlanması ile yatırımların tamamlanmasını müteakip yıllık satış kapasitemizin ve bu satışlara bağlı olarak faaliyet karın yaklaşık %15’er oranında artırılması hedeflenmektedir.

GESAN… Şirket %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., 05.10.2021 tarihinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2021/518593 ihale nolu “İTM-368 referanslı 154kv Silahtar GIS TM Tevsiat Yapım İşi” ihalesi için, TEİAŞ tarafından sözleşme yapılmaya davet edilmiştir. İhale bedeli 55.913.358,00-TL’dir.

ECILC… 18 Ağustos 2017, 31 Ekim 2017 ve 27 Ekim 2020 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamalarında ayrıntılı olarak ifade edildiği üzere, iş ortaklığı Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (EczacıbaşıMonrol) ortakları tarafından imzalanan “Ortaklık Anlaşması”nın tadili amacıyla hazırlanan ve 31.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren “Tadil Protokolü” kapsamında; – Eczacıbaşı-Monrol’ün sermaye artırımı sonrasında 31.10.2017 tarihi itibarıyla Eczacıbaşı-Monrol’ün sermayesinin %84’ü Eczacıbaşı Grubu’na (%83,996’sı Şirkete, %0,002’si Eczacıbaşı Holding A.Ş.’ye ve %0,002’si EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.’ye ait olmak üzere) ve %16’sı Bozlu Grubu (Şükrü Bozluolçay ve Uğur Bozluolçay)’na ait olmuştur. – Eczacıbaşı Grubu, Eczacıbaşı-Monrol’ün genel kurul tescil tarihi’nden (03.11.2017 tarihinde tescil edilmiştir) itibaren 5 yıl içerisinde, Eczacıbaşı-Monrol’ün sermayesinin %9’una tekabül eden payları Bozlu Grubu’na (Eczacıbaşı-Monrol’deki ortaklık oranı %25’e çıkacak şekilde) satmayı; Bozlu Grubu da, genel kurul tescil tarihi’nden itibaren 5 yıl içerisinde, Eczacıbaşı-Monrol’ün sermayesinin %9’una tekabül eden payları Eczacıbaşı Grubu’ndan satın almayı “taahhüt” etmişlerdir. – Tadil Protokolünde belirtilen “taahhüt” çerçevesinde, ilk etapta, Eczacıbaşı-Monrol’ün sermayesinin %3’üne tekabül eden paylar 27.10.2020 tarihinde Bozlu Grubu’na satılmış ve Eczacıbaşı-Monrol’ün sermayesinin %81’i Şirkete, %19’u ise Bozlu Grubu’na ait hale gelmiştir. Tadil Protokolündeki “taahhüt” kapsamında ikinci etabın tamamlanması maksadıyla Bozlu Grubu’ndan gelen talep üzerine, Eczacıbaşı-Monrol’ün sermayesinin %3’üne tekabül eden 2.025.000 adet payın Bozlu Grubu’na satılması amacıyla Şirket ve Bozlu Grubu arasında 2 Kasım 2021 tarihli pay devir sözleşmesi imzalanmıştır. 2 Kasım 2021 tarihli pay devir sözleşmesi uyarınca Şirket, Eczacıbaşı-Monrol’ün sermayesinin % 3’üne tekabül eden 2.025.000 adet payı Tadil Protokolündeki esaslara göre hesaplanan toplam 907.113,29 Avro satış bedeli karşılığında Bozlu Grubuna satarak, payların devrini gerçekleştirmiştir. Satış sonrasında Eczacıbaşı Monrol’ün sermayesinin %78’i Şirkete, %22’si ise Bozlu Grubu’na ait hale gelmiştir. Pay devri sonrasında Eczacıbaşı-Monrol’ün mevcut yönetim kurulu üye yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

HDFGS, IDEAS… Şirketin 02.11.2021 tarih ve 29 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirket iştiraki FTECH LABS BİLİŞİM A.Ş.’nin 58.825.-TL sermayesinin %15’ini temsil eden 8.825,00 TL nominal değerde, payların 825.137,50 TL bedelle İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.’ye satılmasına oy birliği ile karar verildi. Şirketin 02.11.2021 tarih ve 29 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirket iştiraki FINTABLES BILIŞIM TEKNOLOJILERI A.Ş.’nin 75.000-TL sermayesinin %28,57’ini temsil eden 21.429,00 TL nominal değerde, payların 1.142.165,70 TL bedelle İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.’ye satılmasına oy birliği ile karar verildi.

 IHAAS… Ihlas Haber Ajansı payları, 3/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler ve BIST Istanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 64.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %34 olarak dikkate alınacaktır.

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB… Banka nezdinde 2018 yılına ilişkin yürütülen tam vergi incelemesi sonucunda tarhiyata konu edilen kalemlerden “Kurumlar Vergisi Stopajı” ve “KDV Stopajı” için 7326 sayılı Kanundan yararlanılmak suretiyle toplam 3.689.245,78 TL ödenmiş; her iki kalem için tarh edilmiş olan sırasıyla 7.260.016,18 TL vergi ve 10.890.024,33 TL ceza ortadan kalkmıştır.

KLGYO… Ana ortak Kiler Holding A.Ş. 02/11/2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören şirket payları ile ilgili olarak 2,29 TL – 2,31 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet alım gerçekleştirdiğini bildirmiştir. Söz konusu işlemle birlikte Kiler Holding A.Ş.’nin Şirket sermayesindeki payı %53,38 olmuştur.

LKMNH… Şirketin, sermayesine %100 oranında iştirak etmiş olduğu doğrudan bağlı ortaklığı HAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAAT VE TİCARET A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirket bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme yoluyla devir alınması Sermaye Piyasası Kurulun’nun 27.10.2021 tarih ve 55/1580 sayılı kararıyla olumlu karşılanmıştır.

OZKGY… Şirketin hakim ortağı olduğu Özak-Yenigün-Ziylan Adi Ortaklığı şirketi tarafından yürütülen İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Büyükyalı İstanbul) projesine ait olmak üzere arsa sahibi (Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. – EKGYO) ile yapılan ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) ve Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) tutarlarında güncellemeler yapılmıştır. Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) 5.980.452.612,00 TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) 2.212.767.466,44 TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı %37,00

SASA… Şirket tarafından yatırım bedeli tahmini 150 Milyon USD olan, yıllık 350.000 ton kapasiteli tekstil cipsi, şişe cipsi, pet cipsi üretim tesisi yatırım kararı alınmış olup yatırımın 2024 yılının ikinci yarısında devreye alınması planlanmaktadır. Yatırımın ciroya yıllık katkısı bugünkü rakamlarla yaklaşık 500 milyon USD olacaktır.

SNKRN… Şirket Yönetim Kurulu’nun 22.10.2021 tarihinde şirket merkezinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Edirne ili, Trakya Üniversitesi Teknopark’ta güvenlik ve iletişim sistemleri alanında faaliyet göstermek üzere yeni bir şube açılmasına karar verilmiş ve 22.10.2021 tarihinde Kap platformu üzerinden duyurusu yapılmış olan şubenin tescil işlemleri tamamlanmıştır. Tescil işlemine ilişkin ilan 01.11.2021 tarih ve 10441 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

TEZOL… MERSİN ili AKDENIZ, ilcesi Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Gelişme Alanı, Rasim Dokur Bulvarı N9 134 Ada 5 Nolu Parsel mevkiindeki EUROPAP TEZOL KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yapılması planlanan KAĞIT ÜRETİM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI projesi ile ilgili olarak Bakanlığa sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlıkça ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ Kararı verilmiş olup; MERSİN Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

HUBVC… Şirket ortağı MV Holding A.Ş. tarafından herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, faizsiz olarak, ileride sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere 4.000.000 TL tutarında sermaye avansı 27.10.2021 tarihinde Şirkete aktarılmış olup, 18.05.2021 tarihinde aynı kapsamda aktarılan 4.000.000 TL avans ile birlikte toplam avans tutarı 8.000.000 TL olmuştur.

MGROS… Şirketin, ekli listede belirtilen 17 adet Migros, 6 adet Migros Jet ve 4 adet Macrocenter formatında toplam 27 satış mağazası Ekim ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır. 31 Ekim 2021 itibariyle Şirketin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.507’dir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu