Güncel

Piyasadan haberler

ARCLK, 01.07.2021 ve 09.07.2021 tarihli açıklamalarımızı takiben, Hitachi Global Life Solutions, Inc. (“HGLS”) ile oluşturulan ortaklık kapsamında % 60 pay sahibi olduğu Hollanda’da yerleşik “Arçelik Hitachi Home Appliances B.V.” şirketine ait 30.06.2021 tarihli kapanış finansal tabloların denetimi tamamlanmıştır. Denetlenmiş finansal tablolar baz alınarak hesaplanan varlık ve borçlardaki değişim için HGLS’ye hesaplanan tutarın %60’ına tekabül eden 7.173.107 USD ilave ödeme yapılmıştır.

ARDYZ, Sermaye artırım sonrası 170.000.000 TL sermayemiz, MKK sisteminde güncellenmiştir. Eski sermayemiz olan 23.875.000 TL üzerinden hesaplanan kar dağıtım tablolusu 170.000.000 TL ‘ye göre revize edilmiştir.

AYGAZ, Şirket tarafından yatırım ve faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması, borçlanma yapısının çeşitlendirilmesi ve vadeye yayılması amacıyla 30.000.000 Amerikan Doları (USD) tutarında, üç yıl iki hafta vadeli, anapara vade sonu ödemeli kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Faiz oranı 6 aylık Libor + % 2,5 olarak belirlenmiş olup, Libor sonrası dönem için fiyatlama geçişi sözleşme kapsamında 30 Mart 2023’e kadar piyasa uygulamaları çerçevesinde sağlanacaktır. Kredinin yılsonuna kadar çekilmesi öngörülmektedir.

BASGZ, Şirketin 2021 yılı yatırım programına dahil edilmiş olan Ankara’nın Evren ilçesine CNG yöntemiyle 02.12.2021 tarihinde doğal gaz arzı sağlanmıştır. Bunun için yaklaşık 7,2 milyon TL’lik yatırım yapılarak, 46,2 km’lik ana hat yapımı gerçekleştirilmiştir. Böylece lisans bölgesinde doğal gaz arzı sağlanan ilçe sayısı 19’a çıkmış olup, kalan üç ilçenin alt yapı çalışmalarına devam edilmektedir.

BIMAS, Yönetim Kurulu 06 Aralık 2021 tarihinde; 1) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa’dan geri alım yapılabilmesine, 2) Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 5.000.000 adet (5.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine, 3) Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 450.000.000 TL olarak belirlenmesine, 4) Pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına, 5) İşlemler için İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı (CFO) Haluk Dortluoğlu’nun yetkilendirilmesine Karar vermiştir.

COSMO, Şirket, Cosmos Yatırım Holding A.Ş.’nin Sıtkı Murat AŞIK’a ait 200 adet A grubu imtiyazlı, 1.005.000 adet B Grubu paylarının Sn. Ali ALTINIŞIK’a 9.500.000 TL bedel ile devir edilmesi konusunda, taraflar arasında bugün yapılan satış sözleşmesi kapsamında hisse devir işlemleri 06.12.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

 CUSAN, Şirketin 2021 yılı hesap dönemi içerisinde ilişkili taraf Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye yaptığı, yaygın ve süreklilik arz eden satış işlemlerinin toplam tutarının Şirketin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına oranının %10’u geçeceği öngörülmektedir. Buna istinaden, Şirket Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 10. maddesi gereğince hazırlanan iş bu “Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. 2021 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor” ile ilişkili taraf Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye yapılan satışların şartları değerlendirilerek piyasa koşulları ile karşılaştırması yapılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu satışların Şirket menfaatleri ve piyasa koşullarına uygun bir şekilde karşılaştırılabilir fiyat yöntemi kullanılarak gerçekleştirildiği görülmüş olup gelecekteki işlemlerde de mevcut uygulamanın devamına karar verilmiştir.”

DENGE, Şirket 24 Kasım 2021 tarih, 2021/28 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda; Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanı’nın 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 300.000.000.-TL’den 1.500.000.000.-TL (birmilyonbeşyüzbin Türk Lirası)’na artırılmasına, bu kapsamda söz konusu karar ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddesine yönelik gerekli tadilinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır.

GLRYH,A1 PYŞ, Şirketin pay sahibi olduğu A1 Portföy Yönetimi A.Ş.’nin (A1 PYŞ) Yönetim Kurulu toplantısında;A1 PYŞ’nin çıkarılmış sermayesinin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000 TL nakden karşılanması suretiyle, 5.000.000 TL’den 6.000.000 TL’ye artırılmasına karar verilmiş ve A1 PYŞ tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuştur. Bu kapsamda, Şirketin 06/12/2021 tarihli kararı ile A1 PYŞ’nin sermaye artırımına payları oranında katılınmasına karar verilmiş olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuyla ayrıca paylaşılacaktır.

IDGYO, Sirketin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Esengül Özge ÖZSOY görevinden ayrılmış olup, yerine 06.12.2021 tarihi itibariyle Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Neşe PEKTAŞ ZURNACI atanmıştır. KUYAS, Şirket tarafından Bakırköy 13. İcra Müdürlüğü’nün 2020/3098 sayılı dosyası ile başlatılan icra takibine yönelik olarak açılan menfi tespit davası lehimize sonuclanmistir. Dava sonucunda 5.026.673,91 TL şirket tarafından tahsil edilmiştir.

METRO, METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.’nin 02.12.2021 tarihinde başlayan % 80 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, Kaydileşmiş Hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 16.12.2021 tarihi dahil olmak üzere merkezi kaydi sistem çalışma süreleri içerisinde kullanmaları gerekmektedir.

NRHOL, SPK’nın 02.12.2021 tarih 63/1743 sayılı kararı ile 21.10.2021 tarihinden 20.10.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere onaylanan, NUROL HOLDING A.Ş. tarafından 750.000.000 USD (yediyüzellimilyon AmerikanDoları) nominal tutara kadar yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç KAP’ta yayımlanmış olup,Piyasaların uygunluğuna göre izin verilen 12 aylık süre içerisinde ihraç edilmesi planlanan Eurobond bedeli ile Nurol Holding A.Ş.’nin, Tümad Madencilik San. Ve Tic. A.Ş.’nin, ayrıyeten ihracın hacmine bağlı olarak Nurol GYO A.Ş’nin, Nurol Makina ve San. A.Ş.’nin ve Turser Turizm Serv. Yay. Ve Tic. A.Ş.’nin mevcut kredi risklerinin kapatılması öngörülmektedir.

NTHOL, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’ne uyum sağlamak amacıyla, Şirketin, çıkarılmış sermayesinin 563.875.937 TL’den 419.423.810 TL’ye indirilmesini teminen, Yönetim Kurulu Raporu ile Esas Sözleşmesinde yapılacak değişiklikleri görüşmek ve karara bağlamak üzere,31 Aralık 2021 Cuma günü, Saat 11.00’de, İstanbul, Etiler Mahallesi, Bade Sok., No:9, Beşiktaş’ta bulunan Şirket Merkezi Toplantı Salonu’nda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketin Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulunca karar verilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul davet mektubu, gündem, vekaletname örneği, bilgilendirme dokümanı, uygunluk görüşü alınan Esas Sözleşme Tadil Metni ve Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemi İle İlgili Yönetim Kurulu Raporu KAP’ta yayımlanmıştır.

ODAS, Şirket Yönetim Kurulu, 03.12.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üylerine yönelik olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Abdulkadir Bahattin Özal’ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Burak Altay’ın, Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Hafize Ayşegül Özal’ın seçilmesine ve Sayın Umut Apaydın ile Sayın Salih Erez’in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına oybirliği ile karar vermiştir. SERVE, Şirketin Yönetim Kurulu’nun 26.11.2021 tarihli kararı uyarınca, Kuvva Gıda A.Ş.’nin Şirket, Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketin bünyesinde birleşmesine yönelik hazırlanan Duyuru Metni’nin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na 06.12.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır. Birleşme oranının, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespiti amacıyla, SPK’nın II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin “Uzman Kuruluş Görüşü” başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun olarak Marbaş Menkul Değerler A.Ş. tarafından 01.11.2021 tarihli Uzman Kuruluş Raporu hazırlanmıştır ve KAP’ta yayımlanmıştır. Uzman kuruluş tarafından hazırlanan raporda, birleşme işlemi sonucunda, nihai birleşme oranı %50 değişim oranı ise %890 olarak hesaplanmıştır. Buna göre pay değişim oranı Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. için 1,00, Kuvva Gıda A.Ş. için 0,890’dur.Birleşme işlemi çerçevesinde, Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.’nin Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. maddesi SPK’dan birleşme işlemi ile ilgili alınacak izinler sonrasında onaylanan şekliyle tadil edilecektir. Yapılması planlanan esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil tasarısı yayımlanmıştır.Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. ile Kuvva Gıda A.Ş., Birleşme Sözleşmesi ile Birleşme Raporu imzalanmıştır. Birleşme Sözleşmesi ile Birleşme Raporu ayrıca KAP’ta yayımlanmıştır.

SISE, Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu’nun, II-15.1 “Özel Durumlar Tebliği”nin, “Haber ve söylentilerin doğrulanması” başlığını taşıyan 9’uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmıştır. Yazılı ve sözlü medyada Katar Yatırım Fonu ve Şirketin ortaklığına dair yapılan haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Bu konuda taraflarına ulaşan hiçbir talep ya da gerçekleşen görüşme olmadığı gibi Şirketin bu konuya ilişkin hiçbir bilgisinin de mevcut olmadığı Şirket tarafından belirtilmiştir.

TACTR, Şirketin 16.11.2021 tarihli olağan Genel Kurulunda SPK ve Ticaret Bakanlığından gerekli olan izinleri alınmış, “Şirketin Unvanı” adlı 2. maddesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.11.2021 tarihinde tescil edilmiş; 03.12.2021 10465 sayılı ticaret sicil gazetesinde (843. sayfada) ilan edilmiştir.

TRILC, Yönetim Kurulu’nun 06.12.2021 tarihli kararı ile,Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğini yürütmekte olan Alptekin GÜLER’in istifası kabul edilmiştir. Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Aday Gösterme komitesinin uygun görmüş olduğu Gül Ahmet DOĞRUYOL’un atanmasına karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Gül Ahmet DOĞRUYOL’un Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite’ye ve Riskin Erken Saptanması Komitesine Başkan olarak, Kurumsal Yönetim Komitesine Üye olarak atanmasına karar verilmiştir.

YEOTK, Şirket ile Azerbaycan Cumhuriyeti’nde kurulu Electro Industries CJSC arasında 06.12.2021 malzeme satışı için sözleşme imzalanmıştır. Toplam sözleşme bedeli 1.284.535,24 USD’dir.

YKB,YKBNK, Koç Holding A.Ş. tarafından 09.11.2021 tarihinde Bankanın paylarının devrine ilişkin yapılan özel durum açıklamasında belirtilen ön koşullara ilişkin olarak, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu hisse devrine izin verildiği Bankaya bildirilmiştir.Hisse devrinin tamamlanmasına yönelik 09.11.2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen diğer yurt içi ve yurt dışı onay süreçleri devam etmekte olup, konuyla ilgili önemli gelişmelerin yatırımcılarla paylaşılacağı Şirket tarafından belirtilmiştir.

YKB,YKBNK, İlgi: 27.10.2021 tarihli özel durum açıklaması. İlgide yer alan açıklaması kapsamında Banka, yurtiçinde 5 Milyar TL nominal tutara kadar (“İlave Ana Sermaye” hesaplamasına dahil edilecek, belirli bir vadeye veya itfa tarihine sahip olmayan daimi nitelikte borçlanma araçlarının ihracı da dahil olmak üzere), sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, 5 Eylül 2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik”te belirtilen nitelikleri haiz ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası aracı ihraç edilebilmesine ilişkin gerekli başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılmıştır

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu